Abdon Mills integritetspolicy (konsument)

Det är viktigt att du som konsument känner dig trygg med hur Abdon Mills (Finax) hanterar dina personuppgifter och att allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR – General Data Protection Regulation.

 

Så skyddar vi dina uppgifter

Abdon Mills värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Så får Abdon Mills dina uppgifter

När du hör av dig till oss med en reklamation eller synpunkt på någon av våra produkter registrerar vi din information i vårt system för reklamationshantering. Det kan även gälla om du deltar i någon tävling eller kampanj som anordnas av vårt varumärke Finax.

 

Exempel på uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, kontouppgifter eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Så använder vi dina uppgifter

Abdon Mills har rätt att behandla de uppgifter som krävs för fullföljandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat till samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Abdon Mills kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Abdon Mills behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi använder dina personuppgifter för att registrera och hantera din reklamation eller synpunkt samt för att kunna ge dig feedback och eventuell ersättning.

 

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Abdon Mills. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Abdon Mills.

 

Så länge sparar vi dina uppgifter

Abdon Mills sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller gentemot gällande lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Abdon Mills AB, Box 15023, 250 15 Helsingborg. Informationen kommer att sändas till din bokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Abdon Mills är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör underlag för t.ex. utbetalning av ersättning till dig, då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan inte heller radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel pågående reklamationer.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Överföring till tredje land

Abdon Mills överför inte personuppgifter till tredje land.

 

Cookies

Abdon Mills webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

 

Uppdatering av integritetspolicy

Abdon Mills gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när det görs tillgänglig webbplatsen.

Du kan också besöka datainspektionen.se (http://www.datainspektionen.se) för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Abdon Mills integritetspolicy gäller för följande bolag inom koncernen

Abdon Mills AB

Finax AB

Finax Bröd AB

Blekinge Skorp AB

Abdon Finax AB

Björnekulla Food AB

 

 

”Vi tillverkar bara produkter vi vill ge till våra egna barn”.